Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kontaminovaných
Monografie
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
Článek
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Obsah a speciace rtuti v kontaminovaných půdách
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec