Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kotlinách
Článek
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách