Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kotliny
Monografie
    Geologický vývoj rtyňsko-svatoňovické kotliny In: Rtyně v proměnách staletí 1358-2008
    Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski
Článek
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geodetický monitoring poklesové kotliny
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
    Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny : (K 151 66)
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Minerály Křemžské kotliny
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Paleogeografia Rimavskej kotliny
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    Za nerosty do Křemžské kotliny