Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kráĺová
Monografie
    M. Řepa a kol.: Dějiny Králova Pole
Článek
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Geologická historie Králova Pole
    Petrogenesis and accesory Leptinite minerals of the Čierny Balog group (Kráľova Hoľa zone of the Veporide crystalline complex)
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová