Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kras
Monografie
    3. ročník konference Kras
    Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes
    Český kras
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Český kras 21
    Český kras 23
    Český kras. 31
    Český kras
    Český kras
    Český kras
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras XXI
    Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Moravský kras
    Moravský kras - Labyrint poznání
    Moravský kras - labyrinty poznání
    Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Speleofórum, 1. ročník konference Kras
    Speleofórum, 3. ročník konference Kras
    Speleofórum 2006, konference Kras 2006
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Spelofórum, 2. ročník konference Kras
Článek
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    30 let organizace Moravský kras
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    230TH/230U dating of the Amaterska Speleothem AM6, Moravski Kras, the Czech Republic
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chránené územia, chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky SSR viazané na kras
    Český kras : (K 112 87)
    Český kras a jeho skalní podklad
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Čo ohrozuje Slovenský kras?
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní kras Valchovského prolomu
    Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    Hranický kras : (K 212 06)
    Hydrotermální kras v Namibii a na Kačáku
    Hydrotermální proces a kras v Čechách
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
    Jeskyně a vápencový kras
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Kras - klíč k nejmladší geologické minulosti
    Kras a minerály železa
    Kras a živá příroda
    Kras aridních oblastí Iráku
    Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny : (K 151 66)
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Kras manínského bradla
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Kras, pseudokras a jeskyně
    Kras Revúckej vrchoviny
    Kras severního Vietnamu
    Kras středních Appalačí
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Kras v Nepálu
    Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách
    Kras východní Kuby
    Kras západního Tauru
    Kras Zoborskej lesostepi
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Radim Kettner a kras
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras)
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Solný kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Tišnovský kras
    Týnčanský kras
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
Seriál
    Československý kras
    Český kras
    Kras
    Sborník Český kras
    Slovenský kras
    Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca)