Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krasu
Monografie
    Člověk a jeskyně v Českém krasu
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
    Měkkýši Moravského krasu
    Měkkýši Moravského krasu
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu
    Silkrety Českého krasu
    Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
Článek
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
    Biota Moravského krasu
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Čistota vody v tocích Moravského krasu
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Datování procesů v krasu a jeskyních
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dva valounové artefakty z Českého krasu
    Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    Geologický vývoj Hranického krasu
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu. The History of speleological research of V. Homola in the Bohemian Karst
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologie a hydrogeologie krasu
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu
    Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
    K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K vodárenskému využívání vod Moravského krasu
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
    Krasové prameny Českého krasu
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu
    Mineralogické výzkumy v Ružínském krasu
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Moře v prostoru dnešního Moravského krasu
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé otázky ochrany Moravského krasu
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové objevy v Javoříčském krasu
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Periody a fáze krasovění v českém krasu
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problémy ochrany krasu
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty v krasových dutinách kameňanského krasu
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Silica - zrození a smrt jezera (Podaří se zachránit Jašterčie jazierko na Silické planině ve Slovenském krasu?)
    Silkrety Českého krasu
    Silkrety Moravského krasu
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu. 15. 15
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Skalní útvary v Moravském krasu
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu. Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu
    Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Strukturně geologické poměry Chýnovského krasu
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Sutinové brekcie kameňanského krasu
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Svrchnokřídové výplně závrtů v lomu Hosťovce a Gombasek ve Slovenském krasu
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Tragická událost v Moravském krasu
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význam Moravského krasu
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z Českého krasu
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu
    Za krásu se platí
    Za prírodnými krásami Slovenského krasu
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Změna kvality vod v Moravském krasu
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Železitý pískovec z jeskyně Erňa ve Slovenském krasu