Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krušných
Monografie
    Lesnický výzkum v Krušných horách
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Článek
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Chalkantit z Krásna nad Teplou a z Telnice v Krušných horách
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny z Krušných hor
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Holanďané v Krušných horách. Co můžeme očekávat od globálního oteplení
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemětřesení v Krušných horách
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách