Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krystalinika
Monografie
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
Článek
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrografie poličského krystalinika
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)