Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvalitativní
Monografie
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
Článek
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby