Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kyslíku
Monografie
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
Článek
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna