Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kyslej
Článek
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení