Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Labem
Monografie
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
    Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka
    HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts
    mapa inženýrskogeologického rajonování 02-41 Ústí nad Labem
    mapa inženýrskogeologického rajonování 13-13 Brandýs nad Labem
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-41 Ústí nad Labem
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1313 Brandýs nad Labem
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Pylová analýza - Kladruby nad Labem: revitalizace říčních ramen
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
Článek
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia: Petrological and Geochemical Constraints
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Geochemical Characteristics of Clinopyroxenite Sill At Dvůr Králové nad Labem
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Křídové relikty na proterozoiku západně od Brandýsa nad Labem
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
    Projevy kontaktní metamorfózy v aureole subvulkanické intruze monzodioritu v Roztokách nad Labem
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Revision of the Lissa (Lysá nad Labem) L6 chondrite, Czechoslovakia
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic): morphostructural analysis and electrical resistivity tomography
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
    Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
    Tíhová anomálie pseudotrachytové kaldery u Roztok nad Labem
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
Seriál
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi