Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Laboratorních
Monografie
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
Článek
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno