Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lesních
Monografie
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
    Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
    Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
    Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring
    Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
Článek
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
    D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON
    Geochemie živin v lesních a polních povodích
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Speciace BE ve vodách lesních ekosystémů a jeho původ v granitech
    Speciace rtuti v lesních půdách
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších