Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lesního
Článek
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
    Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu