Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lesov
Monografie
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
Článek
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód