Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Let
Monografie
    50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    200 let České společnosti nauk 1784-1984
    200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk
    Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Sedmdesát let geologické služby v Československu
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 25 let
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    25 let Ústavu nerostných surovin
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    30 let organizace Moravský kras
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    40 let ložiska Kostelany
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    45 let CHKO Moravský kras
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let CHKO Moravský kras
    50 let od objevu jihočeské křídy
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    50 let rezervace Prachovské skály
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70 let Ústředního ústavu geologického
    75 let Jaroslava Haka
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    85 let akademika Vladimíra Zoubka
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    100 let od smrti Joachima Barranda
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    140 let od narození Josefa Klvani
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Akademik Quido Záruba - 85 let
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Antonín Jančařík - padesát let
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Čeká nás 30 let extrémů!
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Ďáblova smlouva s ropou. večírek skončil - ropná krize hrozí už za pár let
    Dějiny staré miliardu let
    Deset let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
    Deset let edice geofyzikálních map 1:25 000
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Deset let vývoje vltavínových šperků
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hradiště na Závisti bylo po dva tisíce let lidským sídlem
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Impakt faktor a soutěživost před 25 lety, dnes, za 25 let? : (ad Vesmír 86, 605, 2007/10; 86, 749, 2007/12)
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jan Běluša - šedesát let
    Jiří Skalický - 70 let
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K výstavě "350 miliónů let lesa"
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Milion let jezera
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
    Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Padesát let ediakarské fauny?
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Proč zanikají říše : Skončíme jako Římané? Už 200 let trvá studium konce civilizací
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    První miliardy let historie Země
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    Ropa nám vystačí jen 50 let
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    San Francisco zničeno zemětřesením - uplynulo sto let
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Sedmdesát let naftového průmyslu v ČSSR
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Sedmdesát let prof.dr. Stanislava Chábery, CSc
    Sedmdesát pět let prof. Zdeňka Bažanta
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Sto let Muzea Českého ráje v Turnově
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Stříbro z let 1968-1974
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesát let profesora Josefa Jaroše
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Šedesát let Vojena Ložka
    Tat'jane Nikolajevne Šadlun 75 let
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982)
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vojen Ložek - 80 let
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Vzepjali se Mayové ze zoufalství? Mayskou civilizaci zřejmě povzneslo i zničilo vystřídání výjimečně příznivých let suchem
    Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let