Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Likvidace
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Článek
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním