Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litoměřice
Monografie
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-43 Litoměřice
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-43 Litoměřice
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
    Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Článek
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)