Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litostratigrafii
Článek
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny