Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložiska
Monografie
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    40 let ložiska Kostelany
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Antimonem bohatý arzenopyrit z ložiska Pezinok v Malých Karpatech
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Baryt a barytová ložiska
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Brno a ložiska nerostných surovin
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Guemassa - nová kyzová ložiska s polymetaly v Maroku
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jsou naše stratiformní ložiska "stratiform" nebo "stratabound"?
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiska a indicie přírodních ulovodíků
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska zlata
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložiska zlata v tzv. zlatém trojúhelníku v Rumunsku
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. Malakostratigrafie pěnovcového ložiska v údolí Švarcavy
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály metamorfovaného železnorudného ložiska Seč u Jeseníku v Silesiku
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko)
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Sprievodné zlato v antimónovej rude ložiska Pezinok
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Tektonika handlovského uhoľného ložiska
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Vulkanická ložiska masívních sulfidických rud
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)