Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložisku
Monografie
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR.
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    K rudnímu ložisku v Křižanovicích
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Poznámky k vrtání flyše na Rakouském plynovém ložisku Höflein
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbro na příbramském uranovém ložisku
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách