Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lokalitě
Monografie
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
    Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka
    Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Program prací na testovací lokalitě
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
    Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2 etapa. Závěrečná zpráva
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
Článek
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes na lokalitě Poříčko po 60 letech
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm - Rysova hora
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno