Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měření
Monografie
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Prosek - Residence. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Seizmická měření v geotechnice
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
    Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
    Třebušice - přeložka silnice. Geofyzikální měření.
    Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Bukovinky - měření metodou nabitého tělesa (MNT)
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Lomová houževnatost hornin a její měření
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Měření velikostí flokulí a kinetiky můstkové flokulace
    Měření velikostí flokulí při můstkové flokulaci
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Metrologické zásady karotážních měření
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Opakovaná tíhová měření v inženýrské geologii
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Právní aspekty radonových měření
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Schémata seizmických experimentálních měření na železničním tunelu Mosty u Jablunkova
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seismické přístroje pro lokální měření a monitorovací sítě
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
    Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Svorník pro měření napětí ve vývrtu
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Teplotní měření v Křížově závrtu v Zadních Bukovinkách
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Vliv konfigurace družic na GPS měření
    Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky