Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Města
Monografie
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
    J. Čejka et al.: Ivančice. Dějiny města.
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území
    Rejon Starégo Města - Atrakcje geoturystyczne
    SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
Článek
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    CityWare - informační systém pro města a obce
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geografická charakteristika města Miedzylesie
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Jak vznikají pískovcová skalní města?
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova
    Krajina města Brna
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Města v ohrožení
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Pískovce a skalní města
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Sopečný kopec leží na dohled od hlavního města. Geologie Prahy
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Soupis podzemních objektů na území hlavního města Prahy
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Svážné terény na území města Brna
    Systémy pro obce a města
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Tvář města vytvořily hlavně křemence
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Území hlavního města leží na jedenácti říčních terasách
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Váté písky na území města Brna
    Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Zkáza města Frank
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova