Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Matematické
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii
    Matematické a statistické metody v mineralogii
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./
    Moderní matematické metody v inženýrství
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Článek
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Matematické modelování v hornické geomechanice
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    O matematické geologii ve světě
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Výpočetní technika a matematické metody
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or