Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Materiálů
Monografie
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    Barvící zkoušky materiálu Panbex F3 s novým ferrosiliciem
    ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Lomové chování inherentně křehkých materiálů
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy, 2. díl
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
    Dendritické struktury v měsíčním materiálu
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Hladinová koroze kovových materiálů
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
    Impregnace kompozitních materiálů uhlík-uhlík
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku
    Kotevní prvky ze syntetických materiálů
    Kotvy ze syntetických materiálů v tunelářské praxi
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
    Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu.
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu
    Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience