Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Materiálov
Monografie
    Príprava keramických materiálov
Článek
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie