Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metanu
Monografie
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy