Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metodika
Monografie
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
    Technologie a metodika tisku velkoplošných map
Článek
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika stanovení dávky od radonu
    Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vymezování údolní nivy v GIS
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách