Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metody
Monografie
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
    ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
    ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
    ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
    ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
    ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
    ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
    ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti
    ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
    ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii
    Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii
    Matematické a statistické metody v mineralogii
    metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
    Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
    Moderní analytické metody v geologii
    Moderní identifikační metody v mineralogii
    Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./
    Moderní matematické metody v inženýrství
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych
    Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia
    Nowoczesne metody eksploatacji wegla skal zwiezlych
    Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží
    Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář
    Polní Geotechnické Metody 2008
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    Sborník referátů Družicové metody v geodezii
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Separační metody používané v mineralogii
    Sovremennyje metody izmerenija, obrabotki a interpretaciji elektromagnitnych dannych
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Článek
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Geochronologické metody v ÚÚG
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Klima minulosti a budoucnosti. Část I. Metody paleoklimatického a paleoenvironmentálního výzkumu
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Metodologie a metody praktické geomechaniky
    Metody a přístupy regionálně geografické syntézy
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Metody moderní sedimentologie
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    Metody separace monominerálních frakcí
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Modifikace Runcornovy metody
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Nové metody důlní gama karotáže
    Nové metody kotvení a zpevňování hornin
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Nové metody ve výuce a studiu geologie
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Paralelizace metody sdružených gradientů
    Paralelní algoritmus modifikované Newmarkovy metody v dynamice rotorů
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Počítačové metody zpracování geomechanických dat
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Porovnanie experimentálnej a výpočtovej metódy určovania nenasýtenej hydraulickej vodivosti
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určovací metody
    Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Výpočetní technika a matematické metody
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ