Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mladšieho
Článek
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry