Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Modelové
Monografie
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
    Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy.
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Článek
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Modelové oblasti
    Modelové oblasti
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)