Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Modelu
Monografie
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    SvŘdectví Langweilova modelu Prahy.
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
Článek
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    K výběru referenčního hustotního modelu
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Na cestě od modelu k realitě : není nad věcné doklady
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Svědectví Langweilova modelu Prahy
    Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
    Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08