Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Modely
Monografie
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Článek
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Nelineární modely visutých mostů
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů