Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Molas
Článek
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Tektonické režimy tvorby molas
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji