Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Molasových
Článek
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát