Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moravy
Monografie
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl 1
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl I
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Geologie Moravy a Slezska
    Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
    Paleolit Moravy a Slezska
    Paleolit Moravy a Slezska
    Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie
    pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
Článek
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Reliéf Moravy a Slezska (3.)
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Solné půdy jižní Moravy
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Toulky krajem Moravy
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Úloha malých měst v systému osídlení Moravy
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
    Živcové štěrkopísky Moravy
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy
Seriál
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy