Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Morfologie
Monografie
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
Článek
    Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
    Morfologie a mechanismus vzniku polštářových láv
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfologie mítovských stromatolitů
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Morfologie schránky a svalové vtisky Sinuitopsis neglecta Perner (Mollusca,Monoplacophora)
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Zaleznošč pomiadzy morfologie powierzchni przelamów skalnych a ich przepuszczalnosie w trójosiowym stanie naprezenia
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or