Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NÁDRŽE
Monografie
    Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
Článek
    Abrázia po obvode vodnej nádrže Domaša v Nízkych Beskydách
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologie Slapské přehradní nádrže
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy
    Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
    Vodní nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Znečištění nádrže Skalka rtutí