Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Náhlé
Článek
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor