Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Novákoch
Článek
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch