Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Novému
Monografie
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Článek
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu