Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nových
Monografie
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství.
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Článek
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu
    Koncepce nových norem pro zakládání
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nový rod sinice z Karlových Varů plus pár poznámek o zbrusu nových rodech sinic vůbec
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Obzor stratigrafičeskogo rasprostranenija permskich Grylloblattida (Insecta) s opisaniem novych taksonov
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů