Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obce
Monografie
    Chudobín - historie zaniklé obce
    Čejč - Dějiny slovácké obce
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
    Skalní masív P31 u obce Hřensko, Ústecký kraj
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Článek
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    CityWare - informační systém pro města a obce
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    Malé obce v evropském kontextu
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Skryje - zeměpisný obraz obce
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Systémy pro obce a města
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    W-zrudnění u obce Cetoraz
    Zemný prúd v katastri obce Klieština
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice