Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Období
Monografie
    Česká geografie v období rozvoje informačních technologií
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
Článek
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Holocén : klidné, nebo neklidné období?
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Jako svět máme našlápnuto k problémovému období
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace.
    Po období relaxace se může živelní katastrofa opakovat
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Proces probíhající od nejstarších období po dnešek
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Seismicita západních Čech v období 1995
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007-2013.
    Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Žijeme v období obecné změny. [ Rozhovor]