Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Objektech
Monografie
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
Článek
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie