Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Objektů
Monografie
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-09
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-10
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-14
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-15
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-13
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-14
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-15
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-18
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-11
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-16
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-21
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-13-01
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
    Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
Článek
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Fraktální vlastnosti geologických objektů
    Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Kontroly hutnění násypu a podloží objektu JE Dukovany
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Propad v objektu Ministerstva národní obrany v Praze
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Solné zvětrávání památkových objektů. Příklad: síň starých desek zemských na Pražském hradě
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Soupis podzemních objektů na území hlavního města Prahy
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005