Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oblasti
Monografie
    Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologická studie přírodních rizik v oblasti Ocotal, provincie Nueva Segovia,Nicaragua
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
    Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
    Geologie oblasti a náhony v Kalku. Naučná stezka Kalecko. 1 panel
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
    Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Mapa prognózních oblastí listu Chapernal 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Práce správ chráněných krajinných oblastí ČR
    Problémy periferních oblastí
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
    Udržitelný management přírodě blízkých oblastí
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
    Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství.
    Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Článek
    5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů
    Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
    Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Biotity iz raznovozrastnych magmatičeskich porod kavkazkoj podvižnoj oblasti
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chránené vodohospodárske oblasti v prírodnom a životnom prostredí
    Citlivé oblasti
    Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Deset let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologická těžba v koněpruské oblasti
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Filmová tvorba v oblasti geologie
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Geografie malých oblastí
    Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
    Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologie soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Jiří Král a jeho působení v koněpruské oblasti
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Konference o krasové hydrologii karibské oblasti
    Konodonti akantopygových vápenců v koněpruské oblasti (12-41 Beroun)
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruském oblasti
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kras aridních oblastí Iráku
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Měkkýši v oblasti Ledových slují
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Mestoroždenija olovjanno-voľframovych rud Modotinskoj oblasti MNR
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezozoické vulkanity a mineralizace v oblasti řeky Džagirčaj, Ázerbájdžán
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-žďárské oblasti
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelové oblasti
    Modelové oblasti
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Náčrt geomorfologického vývoja v oblasti nálezu fosílnej fauna - lokalita Ladmovce
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé geologické a morfologické zajímavosti pouštních oblastí
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua)
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Novyje dannyje o pozdnesantonskich i rannemaastrichtskich ostrakodach saratovskoj oblasti
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Ocenenie štrkovísk pre vodárenské účely v oblasti Kúty-Holíč
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk, 14-43 Rychnov nad Kněžnou, 13-42 Pardubice)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk)
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce holocénních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Seismicita frenštátské oblasti
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
    Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
    Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Sopečné oblasti Nového Zélandu
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v oblasti s. od Žehuně
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Světová situace v oblasti niklu a kobaltu
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvorba postindustriální krajiny: lomy. Příkladová studie z koněpruské oblasti. /The formation of postindustrial landscape: quarries. Case study of Koněprusy Area/
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vápence v oblasti Železných hor
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkum v oblasti pulsujících vodních paprsků
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Výzkumy saharské oblasti a její reflexe v české literatuře
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Z historie koněpruské oblasti
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin
    Zásobovanie východoslovenskej oblasti v priestore Starina-Humenné-Vranov-Prešov pitnou vodou
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Zranitelné oblasti
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům