Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obsahem
Monografie
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
Článek
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty